Naše historie


V písemných záznamech se dočteme, že první snahy o založení spolku ve Vysokém Mýtě byly už v roce 1880. V této době byli včelaři organizování v rámci chrudimského kraje a z neznámých důvodů se založení spolku nezdařilo.

Záměr založení našeho včelařského spolku vznikl během schůzek velocipedistů, z nichž někteří byli právě včelaři. A právě na těchto schůzkách padlo rozhodnutí založit spolek včelařů.

První informační schůzka se konala 25. listopadu 1905. Pří následující schůzi, konané 9. prosince 1905, na níž přednášel odborný učitel Eduard Svoboda na téma "Kterak se stanu včelařem a co mi to přinese", se do spolku přihlásilo 29 členů.

Z přihlášených členů byl zvolen přípravný výbor, který vypracoval stanovy a ty byly dne 27. prosince 1905 předloženy Zemskému místodržitelství v Praze, prostřednictvím př. Forsta ze Zemského včelařského ústředí. A právě tímto dnem se datuje vznik včelařského spolku ve Vysokém Mýtě.

Citace z dopisu př. Forsta. "Srdečný, upřímný dík za Vaši zprávu. Nevěříte, co mi to dalo starostí, aby i náš východ: Vysoké Mýto, Litomyšl a Polička měly svoje spolky. V Litomyšli dosud marně vyjednávám a vy jste již hotovi! Sláva vám!". (V poznámce dopisu je uvedeno, že ani Pardubice ještě neměli v té době včelařský spolek.)

První oficiální schůze se konala 8. dubna 1906 a byl zvolen nový výbor. Prvním předsedou byl zvolen vysokomýtský měšťan V. V. Škorpil, místopředsedou př. J. Černohorský, jednatelem př. Ed. Svoboda, pokladníkem př. Th. Michálek a hospodářem př. Aug. Harnach. Spolek vyvíjel úspěšnou činnost a po roce fungování se počet členů zvýšil na 51. Pořádaly se přednášky, večírky, návštěvy včelařů a jejich včelínů. Pro členy bylo zakoupeno nejdůležitější nářadí, které si členové spolku mohli zapůjčit. Za členský roční příspěvek 3,60 K dostával každý člen včelařský časopis a byl pojištěn proti ohni a krádeži.

Také tehdy byly problémy s obsazením dobrovolných funkcí a z tohoto důvodu nastala v roce 1910 krize. Funkce se vzdal předseda V. V. Škorpil. Na jeho místo byl zvolen př. Schmidt, který se ale této funkce vzdává po 12-ti dnech, kvůli svému zdraví. Zároveň rezignuje Ed. Svoboda na funkci jednatele. Po záměně některých funkcí a dohodě mezi členy spolku byly problémy zažehnány. Činnost spolku se znovu rozběhla a za dostiučiněním byl mimořádný výnos jetelového medu v příštím roce.

Začátkem roku 1914 měl spolek již 80 členů se 637 včelstvy. Organizováni zde byli včelaři m.j. také z Chocně, Brandýsa n. Orlicí, Uherska, Horního Jelení, Bučiny a Lozic. Zakrátko však propukla 1. světová válka a situace se razantmě změnila. Řada mužů byla mobilizována a včelařství začalo upadat. I po dobu války však včelaři dostávali nezdaněný cukr na krmení včelstev, a to k velkému údivu obyvatel. Stojí za zmínku, že knířovští včelaři chtěli v této době založit spolek vlastní. Zemské ústředí však tuto jejich žádost zamítlo pro krátkou vzdálenost od V. Mýta. Roku 1917 byl založen spolek v Chocni, ale ještě v roce 1919 byli včelaři z tohoto obvodu organizování ve V. Mýtě.

S ukončením války se počet včelařů opět zvýšil a to na počet 87, kteří v té době chovali 670 včelstev. V této době se poprvé ustavuje funkce důvěrníka, který měl zajišťovat styk mezi výborem ve městě a včelaři na vesnicích. V dalším roce se zvyšuje počet včelařů na 102 členů a 831 včelstev.

Roku 1924 se při valné hromadě konala přednáška př. Ant. Josky z Dvakačovic, který nabádal k výběru včelstev s vysokým medným výnosem a odstraňování slabých včelstev ze včelínů. Vysvětloval chov matek z umělých matečníků a zřízení plemenné stanice. Byl to začátek propagace plemenného chovu včel v českých zemích.

O rok později se vzdává funkce př. Michálek, který byl 5 let pokladníkem a 15 let předsedou spolku. Jednatelem zůstává nadále př. Ed. Svoboda, ještě dalších 5 let. Pravděpodobně v důsledku nepřidělování nezdaněného cukru, klesl počet včelařů téměř o polovinu, oproti roku 1917.

Potud zápisy př. Alfonse Jetmara, otce našeho člena. K dispozic máme záznam o funkcionářích včelařského spolku ve V. Mýtě do roku 1959. Potom následuje mezera a další záznamy máme až od roku 1971 do dneška. Dál už je historie spolku novodobá a celkem nedávná.  

Roku 1976 přišel do Vysokého Mýta př. Pohanka. V té době i on významně přispěl k tomu, že byla pořádána řada přednášek. Bylo podporováno kočování k porostům hmyzosnubných rostlin pěstovaných na pozemcích JZD a státních statků. Soukromníci v té době neexistovali. Pro převoz kočovných vozů byl v roce 1978, za pomoci př. Poslušného, zakoupen traktor Zetor Super 50. Co se týká zápisů, které jsou z této doby dostupné, obsahují množství závazků a politiku. Byla to daň oné době za to, aby mohla včelařská organizace fungovat. 

Rána, jako blesk z čistého nebe, nás postihla v roce 1981, kdy byl v zimní měli objeven roztoč Varroa destruktor v obci Javorník, tedhy "jacobsoni". Tento parazit byl až do této doby pro včelaře neznámý a nebyly žádné zkušenosti s léčením včelstev. Veterinární správa následně nařídila likvidaci všech včelstev v okruhu 5-ti kilometrů od tohoto nálezu. Málokterý včelař se ubránil slzám, nebyl to pěkný pohled. Aby toho nebylo málo, stejná situace se opakovala příští rok v Zámrsku. Na podzim téhož roku bylo v evidenci pouhých 279 včelstev u 32 členů. 

V roce 1983, po vypracování léčebných postupů, bylo opět povoleno zavčelení oblasti. Včelaření bylo složitější, kočování bylo zakázano. 

Pro zajištění pylové pastvy pro včelstva byl v roce 1984 zakoupen menší počet pylodárných vrb, V roce 1986 spolek zajistil matečný materiál 14-ti druhů včelařsky významých vrb. Následně byla založena školka pro jejich množení v obci Hrušová. Vypěstované množství sazenic však vysoko převyšovalo poptávku. Snaha př. Poslušného uplatnit výpěstky nabídkou v KV ČSV, jehož byl předsedou, vyšla rovněž naprázdno, stejně jako inzerce. Podařilo se prodat pouze asi 25% produkce a proto tato činnost v roce 1990 skončila. O problémech se zajištěním brigád netřeba hovořit.

Po letech poznamenaných varroázou se stavy včelstev začaly zvyšovat a v roce 1990 bylo evidováno 116 členů s 1110 včelstvy. Byl to nejvyšší stav za celou existenci spolku. V této době jsme se rozloučili s evidencí závazků, sběru odpadových surovin a sušení sena. Byla to součást všech statistických hlášení. Po změně režimu nastala hektická doba a pro pracovní a časovou zaneprázdněnost mnoha členů se projevilo opětovné snižování stavů jak včelařů, tak i včelstev. Podíl na tom měla i zvyšující se cena cukru a výkupní ceny medu kolísaly.

S Varroázou jsme se naučili žít a včelařit. Vystřídal jí mor včelího plodu, který se objevil v obci Orlov v roce 1993, po přenosu ze sousední organizace. Po zjištění ohniska a jeho likvidaci ohněm se mor dále nešířil. Nadále však pokračovaly prohlídky včelstev organizované a honorované OVS, které byly ukončeny až v roce 1997 a ochranné pásmo bylo zrušeno. Tohoto roku postihly povodně mnoho včelařů po celé republice, u nás poničila voda jen menší počet včelstev. Náhrada byla proplácena ve výši 550,- Kč za 1 včelstvo.

Mimo naší oblast jsme vyjeli za poznáním v roce 1999, se zájezdem do Nového Města u Bruntálu. Naším cílem byla včelařská farma př. Kolomého s 500 včelstvy. Naší pozornosti neunikl ani bruntálský zámek.

Na přelomu let 2000-2001 bylo celé území ČR prohlášeno Veterinární správou za zamořené varroázou. To už jsme však s tímto problémem měli 20-ti letou zkušenost.

Velmi zdařilou akcí pro naše členy i širokou veřejnost byla, roku 2003, přednáška př. MUDr. Jany Hajduškové z Metylovic na téma "Včelí produkty očima lékaře". Na jaře téhož roku byl v místním chrámu sv. Vavřince vysvěcen a zavěšen nový zvon, na jehož pořízení se naše organizace podílela příspěvkem 2000,- Kč.

Z naší novodobé historie můžeme zmínit rok 2009, kdy měla základní organizace 90 řádných členů, kteří chovali na svých stanovištích 778 včelstev. Průměrný věk našich včelařů byl 57,5 let. Naše řady opustil náš dlouholetý člen a bývalý předseda př. Pohanka. V tomto roce se uskutečnila odborná přednáška př. Slámy na téma "Ošetřování včelstev a jejich příprava do snůšky". Dále se uskutečnil zájezd na farmu př. Slámy s kurzem "Chov matek".

V dalších 2 letech zůstal jak počet členů, tak počet včelstev na stejné úrovni jako v roce 2009. Přednášková činnost byla určena nejen pro včelaře, kdy se konaly přednášky Mgr. Jarmily Machové na téma "Právní problematika ve včelařství", př. Slámy na téma "Celoroční ošetřování včelstev", př. Hrabáčka na téma "Nástavkové včelaření", ale i pro širokou veřejnost. Pro širokou veřejnost jsme uskutečnili přednášku MUDr Jany Hajduškové na téma "Včelí produkty", ale účast veřejnosti byla bohužel mizivá.

V roce 2012 nám sice přibylo nových 9 členů, ale počet včelstev klesl ze 788 včelstev na 731. Stejný stav se udržel následně i v roce 2013. Jako každorečně jsme se snažili zajistit našim členům odborné přednášky. V roce 2012 se konala přednáška př. Hrabáčka na téma "Chov včelích matek" a přednáška MUDr. Hubače na téma "Tlumení nákaz včel". V roce 2013 se nám podařilo zajistit přednášku př. Slámy na téma "Racionalizace chovu včel" a přednášku př. Holoubka na téma "Anatomie, biologie a fyziologie včely medonosné". V tomto roce některé včelaře potrápila melicitóza a celkově byla snůška hodně rozdílná.

V letech 2014 až 2018 postupně narostl počet členů, a to z 99 na 107 řádných členů. Zároveň narostl i počet včelstev z 835 na 984 včelstev. V těchto letech se opět věnovalo úsilí na zajištění odborných přednášek pro členy, nicméně zájem mladých včelařů, zúčastnit se těchto přednášek, zůstává i nadále malý. Na jaře 2017 opustil naše řady dlouholetý člen a bývalý předseda př. Jaroslav Kroulík. V témže roce jsme uskutečnili zájezd na výstavu Techagro v Brně, která byla spojena se včelařskou výstavou. V roce 2018 se uskutečnily dvě velmi zajímavé přednášky, kde přednášel MUDr. Teplý na téma "Zdraví včel" a př. Solčanský na téma "Včelí produkty".

A již jsme v tomto roce ..........