Povinnosti včelaře


Informace ohledně povinností včelaře při chovu včelstev

Každý včelař musí být registrován u Českomoravské společnosti chovatelů, kde získá číslo chovatele a číslo stanoviště. 

Při samotné včelařské činnosti se pak včelaři řídí Veterinárním zákonem.

Každoroční povinnosti včelaře:

 • do 15.2. odevzdat vzorky měli na vyšetření Varroázy
 • do 1.5. oznámit výboru ZO aktuální stav včelstev (možné zimní úhyny), kdy se musí provést aktualizace stavu včelstev v systému CIS.
 • nahlásit úhyny včel krajské veterinární správě při úhynu více než 25% z počtu evidovaných včelstev v ústřední evidenci k 1. září předcházejícího roku, na daném stanovišti. 
 • do 15.9. nahlásit aktuální počet včelstev na ČMSCH.

Jen bych připomenul, že výše zmíněné povinnosti jsou povinnosti včelaře, nikoli základní organizace.

Jako výbor základní organizace za Vás můžeme vzorky měli odeslat, provést aktualizaci počtu včelstev, zajistit léčivo, zažádat o dotace apod., ale pouze v případě, že nám dodáte vše potřebné ve stanovených termínech. Termíny jsou uvedeny vždy na webových stránkách ZO a to v dostatečném předstihu. V případě, že včelař výše zmíněné podklady a informace nedodá ve stanoveném termínu, jako výbor ZO za něho tyto věci řešit nebudeme a musí si je vyřešit každý sám.

Další povinnosti včelaře:

 • chovat včelstva v souladu s vyhláškou č. 18/2018 Sb, O veterinárních požadavcích na chov včel a včelstev
 • dodržovat mimořádná veterinární opatření, která vydává KVS nebo SVS s ohledem na aktuální zdravotní stav (především varroáza, mor včelího plodu, hniloba včelího plodu) 
 • včelař je povinen doložit ošetřování včelstev v případě kontroly KVS. Závazná forma vedení záznamů o ošetřování včelstev není stanovena. 
 • chovatel musí vést registr stanoviště pro každé stanoviště včel (podle Vyhlášky č.357/2001 Sb, oddíl 8)

 

Další všeobecnou povinností (nejen) včelaře by mělo být, informovat všechny dotčené organizace o změně kontaktní adresy, telefonu popř. emailové adresy, aby jeho údaje byly aktuální, nejen v CISu, ale i v ZO a ČMSCH. 

 


Přesuny včelstev

Podmínky přesunu včelstev řeší veterinární zákon.

Přesuny včelstev mezi stanovišti mimo ochranná pásma vyhlášená SVS

Přesun v rámci území obce (katastru):

 • je nutné vyšetření včelstev na varroázu - vyšetření zimní měli s výsledkem do 3 ks roztoče Varroa destruktor na jedno včelstvo.
 • je-li počet roztočů vyšší, je možné oddělky/včelstva přesunout až po ošetření všech včelstev na stanovišti proti varroáze.

Přesun mimo území obce (katastru), v rámci kraje:

 • je nutné vyšetření včelstev na původce moru včelího plodu s negativním výsledkem. Laboratorní vyšetření musí být provedeno akreditovanou laboratoří a nesmí být starší 12 měsíců před přemístěním včelstev.
 • je nutné vyšetření včelstev na varroázu - vyšetření zimní měli s výsledkem do 3 ks roztoče Varroa destruktor na jedno včelstvo.
 • je-li počet roztočů vyšší, je možné oddělky/včelstva přesunout až po ošetření všech včelstev na stanovišti proti varroáze.
 • včelstva nemusí být doprovázena veterinárním osvědčením.
 • prodejce oddělků/včelstev doloží odběrateli, že na stanovišti prodávaných včelstev má provedena výše uvedená vyšetření (protokoly o zkoušce od akreditované laboratoře).
 • je také vhodné, aby nabyvatel oznámil přesun včelstev i místní ZO ČSV.

Přesun mimo území obce (katastru), mimo území kraje:

 

 • je nutné vyšetření včelstev na původce moru včelího plodu s negativním výsledkem. Laboratorní vyšetření musí být provedeno akreditovanou laboratoří a nesmí být starší 12 měsíců před přemístěním včelstev.
 • je nutné vyšetření včelstev na varroázu - vyšetření zimní měli s výsledkem do 3 ks roztoče Varroa destruktor na jedno včelstvo.
 • je-li počet roztočů vyšší, je možné oddělky/včelstva přesunout až po ošetření všech včelstev na stanovišti proti varroáze.
 • včelstva musí být doprovázena veterinárním osvědčením, které vystaví místně příslušné pracoviště krajské veterinární správy, na základě předložených protokolů o vyšetření na mor včelího plodu a vyšetření zimní měli.
 • prodejce oddělků/včelstev předává toto veterinární osvědčení společně s oddělky/včelstvy kupujícímu. Převoz včelstev společně s tímto osvědčením je povinnost prodávajícího!
 • je nutný souhlas s přesunem včelstev od krajské veterinární správy, na jejíž území se včelstva přesunují.
 • je také vhodné, aby nabyvatel oznámil přesun včelstev i místní ZO ČSV.

 

Přesuny včelstev mezi stanovišti v ochranném pásmu a do ochranného pásma

 

Co se týká souhlasu KVS na jejiž území se včelstva přesunují, tak existují drobné rozdíly. Někde vyžadují souhlas pouze při přesunu v rámci ochranného pásma a některé KVS vyžadují souhlas i při přísunu do ochranného pásma.

Je také možné, že existují rozdíly co se týká doby platnosti vyšetření na MVP při přesunu uvnitř nebo do ochranného pásma.

 

Proto je, v tomto případě, vhodné si aktuální informace zjistit na příslušných KVS.

 

 

Poznámky:

Pokud není uvedeno jinak, jeden směsný vzorek měli na vyšetření MVP může být získán maximálně od 25 včelstev a vyšetření musí být provedeno akreditovanou laboratoří, která je akceptovatelná ze strany SVS.